Начало Документи Оферти Лизингови продукти Въпроси и отговори Koнтакти  
 

АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД Въпроси и отговори

Излизане в чужбина с лизингов автомобил
1. Как да получа възможността да излизам в чужбина с лиз. автомобил?
     Попълвате саморъчно бланката "заявление за издаване на разрешение за управление нa лиз. автомобил в
чужбина"
, подписвате се и ни я изпращате, заедно с копие от   Вашата  шофьорска  книжка,  по няколко възможни начина:
сканирана, на имейла, посочен в заявлението, по пощата, с куриер или я донасяте лично в офиса на лиз. отдел на  Автомотор
Корпорация в Божурище, бул. Европа № 157.
Когато получим Вашето заявление, ние ще изготвим нотариално заверено пълномощно, според изискванията на бълг. закони,
зелена карта и каско за чужбина. Готовите документи ще получите от нас така,  както сте заявили в попълненото от  Вас  по-
рано заявление – по пощата, с куриер за Ваша сметка или ще дойдете лично до нашия офис да си го вземете.

Изключения:
       Когато лизингополучателят желае да пътува друго,  посочено от него лице,трябва да си изтегли отново  от  сайта „декла-
рация от юридическо лице за излизане в чужбина” или  „декларация от физическо лице за излизане в чужбина”, в зависимост
от това кой е лизингополучател  –  физическо лице  или  юридическо лице.  Тази  декларация се попълва лично и се подписва
пред нотариус.  После  трябва  да ни изпратите оригиналите  на двата документа  –  заявление  и  декларация  за  излизане  в
чужбина, по пощата, с куриер или ни ги донесете лично в офиса в Божурище.На основание на това,Автомотор Корпорация АД
ще издаде пълномощно на посочените в декларацията лица. Всичко това е възможно, при условие, че нямате просрочени
задължения.

Последната лизингова вноска
1. Какво следва, след като си платя и последната лизингова вноска, включително опцията за придобиване,
ако договора е с такава?
     Разпечатва   се    „ списък документи при прехвърляне  на собственост  на  изплатен лизинг ”. Там  са  описани
всички документи, които е необходимо лизингополучателя да си подготви. Посочено е на кой имейл или пощенски адрес да ги
изпрати към юридически отдел, както и телефони за връзка. На базата на тези документи, юристите ни ще напишат договора
за покупко продажба, който следва да се подпише пред нотариус и с това досегашния лизингополучател става  собственик на
автомобила.

2. Мога ли да си платя предсрочно оставащото задължение по лизинговия договор и при какви условия?
     Да,  възможно е да се изплати предсрочно оставащото задължение по договора.  Лизингополучателят заявява писмено до
отдел Лизинг на Автомотор Корпорация АД,  че желае да му се изготви справка за оставащото задължение по  договора, като
посочва датата към която ще  плати.  Изчислената сума  за  окончателно  предсрочно изплащане на лизизинговия  договор се
получава,   като  се  намалява  лихвата  по  оставащото  задължение.   Начислява  се  такса  за  обработка  на  документи при
предсрочно погасяване в размер на 60 лв.  В рамките на  три дни от датата,  на която е заявил,  че ще плати,  клиента трябва
да извърши плащането. В противен случай, справката вече няма да е актуална.

Сервизното обслужване
1. Мога ли да си правя сервизното обслужване на автомобила в сервиз, произволно избран от мен?
     Не! Докато автомобила е на лизинг,  той задължително се обслужва в сервизите,  оторизирани от мрежата  на  СИТРОЕН.
По този начин няма опасност да  Ви  отпадне  гаранцията  и  когато имате  заведена щета  по  застраховка  автокаско имате
големи облекчения  –  след като сте завели  щетата в  Застрахователната компания,  оставяте  автомобила  в  сервиза и си го
получавате отремонтиран, без да се грижите как ще се получи обезщетението по щетата.

Може ли да се смени клиента по даден лиз. договор
1. Може ли да се смени клиента по даден лиз. договор и по какъв начин?
     Да,  възможно е.  Първо  се  подават  писмени  заявления  от  сегашния  клиент, с  приложени  съответните  документи, от
бъдещия лизингополучател, също с приложени документи, които се изискват.(тези бланки на „заявления” можете да си
ги  изтеглите  от  нашия  сайт)
  След  това  се  сключва  тристранно  споразумение,   което  се  подписва  от   настоящия
лизингополучател,кандидата за встъпване в дълга и лизингодателя–Автомотор Корпорация АД.Заплащан се административна
такса от 300 лв.

Застраховки
1. Кой и кога прави застраховки АВТОКАСКО и ГО на лизингов автомобил?
     Докато Вaшият автомобил е лизингов застраховките автокаско и ГО се правят от отдел лизинг "Автомотор Kорпорация АД”,
а след това Вие ни ге заплащате. Обичайно това е в период от 10 дни преди изтичането на предишните полици.

2. Мoже ли застраховките да бъдат разсрочени?
     Може да бъде разсрочена само застраховка Автокаско до 4 вноски, платими за период от 1 година, като в този случай  на
заплащате оскъпяване в размер на 6% вкл. ДДС, платимо с първата вноска по разсрочената застраховка.
       СЛЕДВА ДА ИМАТЕ ВПРЕДВИД, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНОТО НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА, ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

3. Как се постъпва при настъпване на тотална щета (Кражба, Грабеж или тежко ПТП)?
     При кражба или грабеж трябва да уведомите Автомотор Корпорация АД и Вашият застраховател в срок да 24ч. от настъп-
ване на събитието. В случай на ПТП в срок от три дни.

Плащане на задължения по лизингов договор и допустими отклонения
1. Може ли да се извършват плащания по лизингови задължения на дата, която не е дата на падеж
и със суми по-малки от размера на задължението?
     Мoже без негативни  последици само когато  частичното плащане е  преди да е настъпил падежа на  задължението. При
положение, че частичното плащане е след настъпване падежа на задължението-също е възможно,  но не е  препоръчително,
особено  ако  просрочието  надхвърля  един месец.  Това е така,  защото  всяко забавено  плащане,  което  не е на падеж и е
частично, натоварва финансово  лизингополучателя с  неустойки  за всеки ден  просрочие и с такса в размер на 20  (двадесет)
лева за изготвяне и изпращане на уведомително писмо за забава на плащания с настъпил падеж. от друга страна, в случай на
вече натрупано просрочие в  задълженията,  допустимо  е наваксването да става на части с  по-малки суми,  без  ограничение
броя на   паричните  преводи.   Това  е  с  цел  улеснение  на  лизингополучателите  и  за  по-лесно  и  бързо   намаляване   на
задължението. В случаите на натрупване на просрочие в размер над две месечни  лизингови вноски, стартират  процедури по
обезпечаване на вземанията,при които при продължаващо не плащане лизингополучателят рискува да загуби лиз. автомобил
и заплатените до момента лизингови задължения.

2. При извършване на частично плащане, може ли лизингополучателят да избира
Кое точно задължение (ЛИЗИНГОВА ВНОСКА, ЗАСТРАХОВКА "КАСКО" или "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ",
ДАНЪК ПОЛЗУВАНЕ МПС и др.) да погаси с това плащане?
     Нe, не може! В Лизинговия договор е регламентиран редът за погасяване на задълженията, в случай че преведената сума
не стига за погасяване на всички задължения с настъпил падеж. Принципът е, че първо се покриват неустойките за просрочие,
и след това с останалата сума се започва от задълженията с настъпи най-рано по време падеж.

 

Лизингови продукти | Документи | Общи условия | Контакти | Въпроси | Помощ

Copyright © 2010 - АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД. Всички права запазени.
www.citroën.bg